четвъртък, 10 юли 2008 г.

Кореспонденция на Братя Кескиневи от Карлово с Г.С.Раковски

Източник: Архив на Г.С.Раковски (БАН 1952-1959) Писма до Раковски.
*
Писма общо 7.
17.XI.18607.II / 15.II / 28.III / 2.VII / 17.X. 1861
Настоятели на „Дунавски лебед” за Карлово.
*
(Стр. 600-601:)

На 18 8.врия 1860Карлово
Г-не Савва РаковскиВ Белград,
В градът ни ду днес не ся е явил вашия лист „Дунавски лебед” и пожелахми да приемами един лист и с перво проводете ни един, обаче от първий брой.И като пощата не минува през градат ни затова провождайте ги ду братия И.Гешеоглу (Иван Евстр. Гешов на снимката долу)в Пловдив, чи тия да ни ги препровождат за тука. И кажете ни с перво на кого да броим уценението на листат ви в Пловдив. Ния ще ви сме спомоществуватели за една година.ОставамиВаши усердниБратия Д.Кескиневи
*
(Стр.697)
На 17 9/врия 1860 Карлово
В Белград
Г-не редакторе на уважаемий ни Дунавски лебед,
Драгия ви лист Дунавски лебед приемами редовно. Перото ни не е възможно да изрази благодарението ни, което почувствахми като гу прочетохми. Излишно е да кажим, че немахми покой догде не изчетохми всичкити бройове. Ду днес имами на ръка ду 9 брой. Не сме описатели, нито твърде учени, за което ни е жално. Ако бехми такива, щяхми описа разликата , която почувствовахми и съществува между вашия лист и онзи на папската пропаганда. Струва ни са да не грешим, ако я сравним с разликата на живия и омрелия человек. Обаче умните тряба да са я познали по-напред от нас.Общити работи и най-паче училището в градат ни е в най-укорното и зло състояние. Обще човеции отдават вината на един от градоначалниците ни, излишно е името му да са кажи, гражданите го знаят и той знае, чи тъй мислят за него. Нека е добре да ся поправи и предаде училищний имот на 5 или повече лица от честните ни съграждани, според желанието на градът и да ся отарве от укори, които неправедно ум налагат според неговото казване, че той уж добре разполагал училищния имот, без обаче да дава счет някому. С перво ще ти проводи за тука йощи един лист от Дун.лебед обаче от първий брой. Той е за г-на Димитрия Николаева. Не знаим кой е представителят ви за Пловдив за да му предадем предплатата както за нашия, тъй и за листа на Д. Николаева. Днес обаче отива брат ни в Пловдив и гу нареждами да изпита.Ния като млади чувствами и малко родолюбие и Вашиа лист като изряден водител към него, стараим ся за разпространението му и сми в надежда да ви пипим за няколко йощи листове и дано! И не ся сомнявами, че ще ни забележити за ваши представители (агенти) на Дунавский лебед в градат ни с което ще сме ви признателни.Оставами осердниВаши спомоществувателиБратя Д.Кескиневи
[представителят в Пловдив по това време е Йоаким Груев. Скоро след това братя Кескиневи фигурират в маншета на Дунавски лебед като настоятели за Карлово, до края на излизането му.]
*


*

7 февр:
Излишно е да ви кажим, че както ния, тъй и всичкити ви спомоще ствуватели са превозходно задоволени от славния ви Дунавский лебед и ся провъзгласява от всекиго за чистонароден вестник.

Г-не Савва Раковски
В Белград
7 февруари 861Карлово
На 17 прошлаго като бе един от нас в Пловдив, вручи на г-на Йоакима Груев (на снимката) 2 кесарски здрави, за предплата на нашия и на г-на Д. Николаева листове, за приемванието им не сумнявами.Днес Ви моли за напред да оправяти листовете Дунавского лебеда чрез в Пловдив Й. Груева. Всичкити обаче листове, что ся за в нашия град, да бъдат в особен плик свързани и надписани ду нас и ния като знаим тукашните Ви спомоществуватели, ще им ги връчвами, понеже като дохождат разглобено, както ния, тъй и другите от споменатите ся лишиха от някои бройове за което негодоваха превъзходно. Това сме забележили и на г-на Груева.С перво щети изпроводи един лист Дун.лебеда за братия Трантееви в града ни, както техната предплата, също и на другите остали спомощ. Ся старайм да съберем и проводим.Прогласената „Българска старина” ако почне да ся печата, щети има и за нас за спомоществователи едни тело..Излишно...Оставаме с презнателност...Под добрата грижа на г-на Йоакима Груева в Пловдив
на 07. февр 861
братя Д. Кескиневи
(НБКМ ф. Раковски IБ 1214/52)
*
(Стр 570-571)
На 2 юля 861 Карловo
Г-не С. Раковски!
В Белград
Последното ни бе от 16 прошлаго мая в което Ви казахме да проводите 2 л. Дун. Лебед, един за тукашното читалище, втория за Генка Д. Подгорец в Калофер и един „Световид” сръбски, пак за тукашното читалище, като обаче съвременно не Ви проводихме платата, затова ся лишихми от тях ду днес и останахми под укорат на читалищнити членови и прочее.Днес чрез г-н Й. Груев ви провождам 5 минцови здрави, 2 за читалищния Дун.лебед, 2 за Световода сръбски(като видим цената му ще платим остатакат) и 1 за лебедат на г-на Генка Подгорского за 6 месяци, когото през нас ще провождати. Г-да Братия Ч. Трантееви ще приемат вестникат Ви само ду 6 месяци, за колкото са и предплатили. Сопотският лист като дохожда повече измъкнат из нашия плик, затува им гу провождайти особено, понеже на нас ся сърдят, като се лишат от вестника.Г-н Стефан П. Василев каза, чи сам ще опати цената на вестникат и както и сам ся и подписал.Оставаме ваши усердниБратя Д. Кескиневи
*
Вместете молим следующето в стълповете на народния Дунавский лебедъ:С возхищение Ви казвами, че новосъставиното ни заведение [читалище] тичя с исполински крачки към назначения си път и днес ся съставлява от 30 членове, което число ся краси и с името на г-на Т.Райнова, жаркия онзи родолюбец и благороден момак. Той, като подари чоличеството, което ся изисква от условията на читалищети, особено посвещава 3 маси и 12 столови, при все тоа и една голяма част от богатата му бащина книгохранителница. Членовити на читалището с най-искрени чувства му благодарят и с една реч честито ся чувства читалището, като ся состави във време на негово тука присъствие. Вчера ся известихми от един наш в Цариград съотечественик, чи г-н Димитраки Гешроглу посветил 1 ? лири ингилишки за изплащане на един вестник за читалището ни. Членовете на читалището отправят сърдечна благодарвност и радват ся, че читалището ни приема уважение от едно голямо лице в Цариград. Примерите на г-на Д.Гешеоглу и Т.Райнова уверени сме чи ще ги последват и много други в странство живущи наши българи, а именно г-да г.Христу и Евлогия Георгиеви и г-н Иванчу Горанов, които са забележими за племенното си родолюбие и ревност за посвещението на съотечествениците си. Като жертват и ще жертвоват нашите в странни места съотечественици, что правят нашите тука старейшини? Е, да, любят новото ни заведение, е, да, имат под добриа си взор вехтити ни учебни заведения, и в заключение, гледат ли с добро око на читалищнити членове?Извини читателю, аз прекъсвам до тука, като искам да опазя законат на читалището, който запрещава да говоря зло даже и за неприятелите му (изоставете този член, донася бела). В числото на членовити имаме и двама честни казанлъчани, именно г-да г. Ботю Д. Папазоглу и Константин Дечков, които по търговското си занимание преминуват тука повечето времи на годината. В случаи, когато читалището ни огажда даже и на стариннити, зачто тукашен един млад говори против това заведение? Вижда се, чи ни му е йощи озрел мозака, затова не можи да съди право. Вярвами обаче, чи гризението на съвестта му скоро ще гу доведе в покаяние.Привременний чит. ЕпитропГеоргий Д. Кескинов
*
Дописка на братя Кескиневи в бр.36/29 май 1861 от Дунавски лебед
*
*

Няма коментари: