сряда, 4 април 2018 г.

Публикации на доц. д-р инж. Станимир Ив. Станимиров


4.04.1943 - 12.04.2013

Библиография на Станимир Ив. Станимиров

 1. Влияние на някои конструктивни параметри на камерата на горене върхи показателите на работния процес на дизелов двигател с непосредствено впръскване. Научна сесия на ВМЕИ, 1976
 2. Върху решаването на уравнението на горене и определяне на динамиката на топлоотделяне при бързоходните дизелови двигатели. 2-ри симпозиум на младите учени „Математически модели в техниката” – Враца – Ледника, 1976
 3. Аналитично изследване на влиянието на някои конструктивни параметри на камерата на горене върху радиалната и осевата скорост на движение на въздушния заряд в дизеловите двигатели. Научна сесия на ВМЕИ, София, април 1978
 4. Изследване на влиянието на формата на камерата в буталото върху работния процес на дизеловия двигател Д2500. Научна сесия на ВМЕИ, 1978, Известия на ВМЕИ, том XXXV, кн.6, София, 1979
 5. Изследвания върху работния процес на дизеловия двигател Д2500. Научен семинар „Транспортни и корабни дизелови двигатели”, Варна, май 1978
 6. Изследване на разположението на горивните струи в зависимост от диаметъра на камерата на горене и положението на разпръсквача при дизеловите двигатели с непосредствено впръскване с помощта на ЦЕИМ. Научен семинар „Транспортни и корабни дизелови двигатели”, Варна, май 1978
 7. Изследване на влиянието на формата и размерите на камерата на горене върху показателите на работния процес на бързоходни дизелови двигатели. Автореферат на дисертация за присъждане на научна степен КТН, София, 1978
 8. Състояние на производството на Ванкелови двигатели. Бюлетин на ЦНИРД при ДСО „Автопром” N4, 1972
 9. Конструиране и довеждане на ротационни двигатели с преводно отношение 2:3. Научна сесия на ВМЕИ, юни 1973
 10. Изследования рабочего процесса бьйстроходньйх дизельньйх двигателей. Научна конференция МЕИ, Москва 1979
 11. Влияние на камерата на горене върху работата на дизеловия двигател „Перкинс ДЗ 152”. Национална научно-изследователска конференция с международно участие „Развитие и производство на автомобилни и тракторни двигатели”, Варна, октомври 1980
 12. Изследване на пневмоцентробежни регулатори на честотата на въртене на карбураторни ДВГ. Научни трудове на ВТУ „А.Кънчев”, т.XXIII, серия 2 „Двигатели, автомобили, трактори и автомобилен транспорт”, Русе, 1981
 13. Влияние на камерата в буталото на дизеловите двигателу върху индикаторните и ефективните показатели. Известия на ВМЕИ, т.36. кн. 4 „Транспорно машиностроене и транспорт”, „Техника”, София 1982
 14. Влияние на камерата на горене върху димността и токсичността на дизеловите двигатели. Известия на ВМЕИ, т.36. кн. 4 „Транспорно машиностроене и транспорт”, „Техника”, София 1982
 15. Влияние на ексцентрицитета на камерата в буталото върху някои показатели на дизеловите двигатели. Научна сесия на ВМЕИ, секция IV„Транспорно машиностроене и транспорт”, София,октомври 1983
 16. Някои възможности за подобряване на конструкцията и показателите на двигател КН-12А. Научна сесия на ВМЕИ, секция IV„Транспорно машиностроене и транспорт”, София,октомври 1983
 17. Docieanie a obciazenia cieplne silnika z zaplonem samoczynnym. Konferencja naukowa KONES’84, N43, seria 8, Polska, Wroclaw – Rydzyna, Listopad 1984
 18. Възможности за подобряване икономичността на двигател ВАЗ-1500 чрез оптимизиране на ъгъла на предварение на запалването му. Известия на ВМЕИ, т.34, кн.4, „Транспорно машиностроене и транспорт”, София, 1984
 19. Впръсквач за дизелови двигатели. Юбилейна научна сесия „40 г. ВМЕИ”, секция IV„Транспорно машиностроене и транспорт”, София, септември 1985
 20. Върху уравновесяването на двигател КН-12АУ. Известия на ВМЕИ, т.39, кн.4  „Транспорно машиностроене и транспорт”, София, 1985
 21. Зависимост между въртящия момент на двигател КН-12АУ и газовите сили, действащи в левите и десните цилиндри. Известия на ВМЕИ, т.39, кн.4  „Транспорно машиностроене и транспорт”, София, 1985
 22. Снижения дьймности и токсичности бьйстроходньйх дизельньйх двигателей. MOTORSYMPO’86, V Medzinarodne simpozium, Visoke Tatry- Strbske Pleso, CSSR, April 1986
 23. Influence of Piston Chamber Geometry on Diesel Performance. 17-th Congress International on Combustion Engines CIMAC’87 D88/90, Warsaw, Poland, 1987
 24. Уред и методика за регистриране на закона  на впръскване на гориво при дизеловите ДВГ. Годишник на ВПИ – Благоевград, 1988
 25. Малогабаритньйе форсунки для бьйстроходньйх дизельньйх двигателей. MOTORSYMPO’88, VI Medzinarodne simpozium, Visoke Tatry- Strbske Pleso, CSSR, April 1988
 26. New Drainless Fuel Injection System for Highspeeded Diesel Engines. 18-th International Congress on Combustion Engines CIMAC’89, Tianjin, China, June 1989
 27. Влияние на проходното сечение на стебловидния филтър в корпуса на впръсквача върху процеса на впръскване и показателите на двигателя. V Национална научно-техническа конференция с международно участие „Дизелови двигатели’89”, Варна, октомври 1989
 28. Влияние на хлабината в разпръсквача върху показателите на бездренажна горивовпръскваща система на дизелов двигател. V Национална научно-техническа конференция с международно участие „Дизелови двигатели’89”, Варна, октомври 1989
 29. Влияние на обема на камерата над разпръсквача върху показателите на бездренажна горивовпръскваща система на дизелов двигател. V Национална научно-техническа конференция с международно участие „Дизелови двигатели’89”, Варна, октомври 1989
 30. Influence of Some Design Solutions on the Injections Process and Performance of Diesel Engines. International Symposium ob Small Diesel Engines, Warsaw’90, Warsaw, Poland, May 1990
 31. Проблеми на организацията на смесообразуването и горенето при бързоходните дизелови двигатели. Известия на ВМЕИ, кн.4  „Транспорно машиностроене и транспорт”, София, 1990
 32. Влияние на максималния ход на иглата на разпръсквача върху процеса на впръскване и показателите на двигател Д3900. Юбилейна научна сесия „25 години Катедра ДВГ”, ВМЕИ , Варна, юни 1990
 33. Изследване на влиянието на конструкцията на горивното пространство върху работата на двигател ДВ-550.2. Научен семинар на НДСДВГ при НТС по машиностроене, Русе, 1992
 34. Намаляване на вибрациите на едноцилиндров двигател за едносев трактор . Международна научна конференция по двигатели и автомобили МОТАУТО’93, София – Семково, 1993
 35. Станимиров Б. Аспарухова Д., Истатков Н. , Бакалов Б., Станимиров Ст. Типова компютърна лабораторна система. Сп. „Текстилна промишленост” бр. 4, 1993
 36. Автотракторни двигатели. Учебник за ВУЗ. Техника, София, 1990
 37. Програма за компютър „Правец-82” с цел обучение на студентите по „Проектиране и изчисление на ДВГ”. 1985

Изобретения:
 1. Приспособление за електрохимична обемна обработйа на трохоидни профили на работни колела за ротационни мазилни помпи. Авторско свидетелство N21080 / 25.11.1974
 2. Впръсквач за ДВГ. Авторско свидетелство N 37630/ 23.03.1984
 3. Стенд за изпитване на турбокомпресори. Авторско свидетелство N 44166 / 23.04.1987
 4. Впръсквач за ДВГ. Регистров N 90896 / Авторско свидетелство N 49781 под печат/
Разработени научноизследователски теми, завършили с внедряване:
 1. Универсален стенд за изпитване на водни и маслени радиатори и помпи. Дог. N 24ДП-471 / 1971г. на ЦНИРД при ДСО „Автопром”- НИПКИДА. Възложител КНТПВО
 2. Ротационни мазилни помпи за хладилни компресори и ДВГ. Дог. на ЦНИРД при ДСО „Автопром”- НИПКИДА. Възложител ДСО „Битово машиностроене” – ИХТ – София
 3. Разработване на конструкторска документация за бутала, бутални болтове и бутални пръстени за хладилни компресори. Дог. N 1012 от 1975г. на НИС при ВМЕИ. Възложител ДСО „Битово машиностроене” – ИХТ – София
 4. Автоматичен разходомер за гориво и пулт за управление на ДВГ при изпитване. Учебно – изпитателска дейност, 1979
 5. Усъвършенствани впръсквачи за двигатели, произвеждани и нас по лиценз на „Перкинс”. Дог. N 2330 от 1983г. на НИС при ВМЕИ. Възложител МНП-СВО
 6. Стенд и методика за изпитване на впръсквачи за дизелови двигатели на надеждност. Дог. N 524-6 от 1984г. на НИС при ВМЕИ. Възложител ДСО „Металхим” – МК „Струма” – Сандански
 7. Уред за регистриране на закона за впръскване. Дог. N 697-6 от 1986 на НИС при ВМЕИ. Възложител ДСО „Металхим” – МК „Струма” – Сандански
 8. Технология за основен ремонт на турбокомпресора и горивонагревателната помпа за двигател ДП3900А. Дог. N 780-6 от 1986г. на НИС при ВМЕИ. Възложител СО „Автомобилен транспорт” – ИЕАТ – София.
 9. Нова конструкция впръсквач за дизелови двигатели. Към дог. N 935-6 от 1987г. на НИС при ВМЕИ. Възложител ТК „Струма” – Сандански
 10. Конструкторска документация за редовно производство на цилиндро-буталната група за автомобили „КамАЗ” и „Икарус”. Договор N 1079-6 от 1988г.на НИС при ВМЕИ. Възложител НИТИАТ – София
 11. Уред за определяне на техническото състояние на цилиндро-буталната група на автомобилни двигатели. Граждански доовор от 1988г. Възложител – МНО, под. 42050
 12. Уред за диагностика на електрообзавеждането на транспортни средства с ДВГ. Граждански договор от 1988г. Възложител МНО – под 42050
Разработени научноизследователски теми по договор:
 1. Ротационен двигател N 24ДП-471 от 1971г. на ЦНИРПД при ДСО „Автопром” – НИПКИДА, Възложител КНТПВО
 2. Довеждане на двигател 4ДН-70 за работа в тропически условия и усъвършенстване на процесите на впръскване на горивото на двигатели ДП25000 и ЗДН-50. Договор N1055 от 1975г. на НИС при ВМЕИ. Възложител КТССМ-ДСО „Автопром”
 3. Усъвършенстване на процеса на впръскване на горивото при дизеловите двигатели „Перкинс”. Договор N2577 от 1975г. на НИС при ВМЕИ. Възложител КНТПВО
 4. Усъвършенстване на процесите на впръскване, самообразуване и горене и намаляване на топлинното натоварване на бързоходните дизелови двигатели. Договор N 2813 от 1976г. на НИС при ВМЕИ. Възложител МНП-СВО
 5. Изследване и експериментиране на горивен процес с непосредствено впръскване на дизеловите двигатели. КН Договор N 1410 от 1979г. на НИС при ВМЕИ. Възложител МНП-СВО
 6. Модернизация на двигателите от фамилията „Перкинс” с оглед повишаване на мощността и понижаване на разхода на гориво. Договор N 2952 от 1979г. на НИС при ВМЕИ. Възложител МНП-СВО
 7. Смесообразуване с непосредствено впръскване за дизелов двигател КН-12. Дог. N 1705-6 от 1981г на НИС при ВМЕИ. Възложител НПЛДВГ – Варна
 8. Изследване в стендови условия на прибавка към горивото за ДВГ „РЕАМ”, производство на ФСЛ – Япония с наши суровини, върху мощностите, икономическите и токсичните показатели на разпространен в нашата страна бензинов и дизелов двигател. Възлагателна заповед N П-967 от 1981г, на ДКНТП
 9. Подобрения в работния процес и конструкцията на двигател КН-12А. Дог. N 2213 от 1982г. на НИС при ВМЕИ. Възложител МНП-СВО
 10. Изследване на възможностите и целесиобразността от вхраждане на бензиновпръскваща уредба в някои от разпространените в страната ни бензинови двигатели. Дог. N 2252 от 1982г. на НИС при ВМЕИ. Възложител МНП-СВО
 11. Стендови изследвания на електронни коректори на карбуратор на ВАЗ-2103, 2106 тип ЕКК-4-2. Дог. N 124 от 1982г на НИС при ВМЕИ. Възложител НПП-Балкан – Пловдив
 12. Експериментиране на метод и устройство за получаване на горивна смес за ДВГ. Договор N 61964 на НИС при ВМЕИ. Възложител ИИРА
 13. Сравнителни стендови изпитания на двигател ВАЗ-1500 с бензин А-93 и с „Газохол-1”. Договор N 461-6 от 1984г. на НИС при ВМЕИ. Възложител МНО-под. 26960
 14. Стендови изпитвания на двигатели ВАЗ-1200, ВАЗ-1300, Москвич – 1500 и ГАЗ-24Д от програмата „Ускорено разработване, производство и внедряване на електронни системи за икономия на течни горива в автомобилите”. Възлагателна заповед N П-92 от 1984г. на ДКНТП
 15. Проучване за създаване на лаборатория, методики и апаратура за изпитване на дизелова горивна апаратаура. Договор N 697-6 от 1986 на НИС при ВМЕИ. Възложител ДСО Металхим – МК-Струма – Сандански
 16. Дизелов двигател с подобрени показатели. Договор N P-32-6 от 1989г. на НИС при ВМЕИ. Възложител СИСА
 17. Създаване на бездренажна дизелова горивна система с ходродинамично затваряне на разпръсквача. Дог. N 1315-6 от 1990г. на НИС при ВМЕИ. Възложител ДФ „Вамо”- ИДД- Варна
 18. Подобряване на двигетел ДВ550. Договор N1329 от 1990г. на НИС при ВМЕИ. Възложител ДФ „Г.Генов” – Враца
 19. Проучване на възможностите за конструктивни и технологични подобрения при производството на двигател Д2500. Договор N 1357-6 от 1990г. на НИС при ВМЕИ. Възложител ДФ „Г.Генов” – Враца
 20. Подобряване и усъвършенстване на двигател ДВ-550.2. Дог. N 1510-6 от 1991г. на НИС при ТУ. Възложител г. „Уника – ММ” – Враца.